αρφομοίργκια

τα γειτονικά κτήματα που προέρχονται από διαμελισμό του πατρικού

« Back to Glossary Index