αβλατσά

τμήμα του αγρού που χωρίζει ο γεωργός με το άροτρο και έπειτα το σπέρνει

« Back to Glossary Index